Zawarcie Umów Ramowych na „Świadczenie usług z zakresu wsparcia informatycznego Centrum e- Zdrowia” | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Zawarcie Umów Ramowych na „Świadczenie usług z zakresu wsparcia informatycznego Centrum e- Zdrowia”

Ostatnia modyfikacja
03-11-2022

WRZ.270.255.2022

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0b8fcde4-550e-11ed-9171-f6b7c7d59353

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia  przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710)