Zakup zasilaczy awaryjnych „UPS” | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Zakup zasilaczy awaryjnych „UPS”

Ostatnia modyfikacja
03-02-2022

WRZ.270.129.2021

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal: miniportal.uzp.gov.pl

Specyfikacja warunków zamówienia, zwanej dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f4ca8b2b-e34e-4baf-923d-74b42ed28faa

Na tej stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. ze zm.)