Zakup usług subskrypcji do platformy business intelligence | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Zakup usług subskrypcji do platformy business intelligence

Ostatnia modyfikacja
06-04-2022

WRZ.270.26.2022

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal: miniportal.uzp.gov.pl

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/72400b56-8c0b-4cf1-9c33-a913e0c41f34

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. ze zm.)

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym, wariant 1