Zakup licencji Trend Micro Deep Security lub równoważnych do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Trend Micro Deep Security | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Zakup licencji Trend Micro Deep Security lub równoważnych do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Trend Micro Deep Security

Ostatnia modyfikacja
14-03-2023

WRZ.270.54.2023

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, wariant 1.

Centrum e-Zdrowia informuje Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.

Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana dalej "SWZ", znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-61ab7214-b…

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.)