Wsparcie Zamawiającego w realizacji testów w systemach realizowanych przez Centrum e-Zdrowia | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Wsparcie Zamawiającego w realizacji testów w systemach realizowanych przez Centrum e-Zdrowia

Ostatnia modyfikacja
30-03-2023

WRZ.270.313.2022

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Centrum e-Zdrowia informuje Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest za pośrednictwem platformy e- Zamówienia.
Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana dalej "SWZ", znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-df5507f8-85e5-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem.

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.).