Wsparcie w realizacji zadań określonych przez Zamawiającego, w ramach rozwoju systemów teleinformatycznych - Scrum Master i Kierownik Projektu | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Wsparcie w realizacji zadań określonych przez Zamawiającego, w ramach rozwoju systemów teleinformatycznych - Scrum Master i Kierownik Projektu

Ostatnia modyfikacja
12-08-2022

WRZ.270.188.2022

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem  platformy miniPortal: miniportal.uzp.gov.pl.

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

miniPortal (uzp.gov.pl)

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129)