Wsparcie w realizacji zadań określonych przez zamawiającego, w ramach rozwoju systemów teleinformatycznych | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Wsparcie w realizacji zadań określonych przez zamawiającego, w ramach rozwoju systemów teleinformatycznych

Ostatnia modyfikacja
03-02-2022

WRZ.270.144.2021

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal: miniportal.uzp.gov.pl

Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem: miniPortal (uzp.gov.pl)

Na tej stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.)

Projekt współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach projektu "e-Krew - Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem"