Wsparcie Centrum e-Zdrowia w rozwoju systemów teleinformatycznych | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Wsparcie Centrum e-Zdrowia w rozwoju systemów teleinformatycznych

Ostatnia modyfikacja
02-02-2023

WRZ.270.191.2022

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Centrum e-Zdrowia informuje Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.
Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana dalej "SWZ", znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-efea237f-14a2-11ed-b950-8227d40187e8  

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129, z późn. zm.).