Usługa wsparcia Centrum e-Zdrowia w rozwoju systemów teleinformatycznych | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Usługa wsparcia Centrum e-Zdrowia w rozwoju systemów teleinformatycznych

Ostatnia modyfikacja
18-08-2022

WRZ.270.124.2021

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal: miniportal.uzp.gov.pl

Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem miniPortal (uzp.gov.pl)

Na tej stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129 r. ze zm.)

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego