Świadczenie Usługi Asysty Technicznej do oprogramowania FortiMail (Secure Mail Gateway) | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Świadczenie Usługi Asysty Technicznej do oprogramowania FortiMail (Secure Mail Gateway)

Ostatnia modyfikacja
22-08-2022

WRZ.270.196.2022

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Centrum e-Zdrowia informuje Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.
Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana dalej "SWZ", znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-10b6600c-1d50-11ed-acbd-46d0480cd9c4   

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129, z późn. zm.).