Świadczenie usług rozwoju i utrzymania Platformy Obsługi Projektów Inwestycyjnych (POPI) | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Świadczenie usług rozwoju i utrzymania Platformy Obsługi Projektów Inwestycyjnych (POPI)

Ostatnia modyfikacja
18-11-2022

WRZ.270.269.2022

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f24cdd3b-60f9-11ed-aea3-5a7c432eaced

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.