Rozbudowa systemu bezpieczeństwa kont uprzywilejowanych (PAM) na potrzeby Centrum e-Zdrowia | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Rozbudowa systemu bezpieczeństwa kont uprzywilejowanych (PAM) na potrzeby Centrum e-Zdrowia

Ostatnia modyfikacja
18-08-2022

WRZ.270.178.2021

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fb371d5a-6583-473e-9a76-712adc7118d2

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. ze zm.)