Rozbudowa macierzy V 7000 i macierzy FlashSystem 7200 | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Rozbudowa macierzy V 7000 i macierzy FlashSystem 7200

Ostatnia modyfikacja
02-02-2023

WRZ.270.218.2022

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Centrum e-Zdrowia informuje Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e- Zamówienia.
Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana dalej "SWZ", znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5fd6e314-3328-11ed-8832-4e4740e186ac

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.).