Rozbudowa macierzy dyskowej V7000 | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Rozbudowa macierzy dyskowej V7000

Ostatnia modyfikacja
03-02-2022

WRZ.270.128.2021

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f7dcbd9b-a6f3-49b2-8425-01165e88ff82

Na tej stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.)

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego