Opracowanie koncepcji, wykonanie oraz wdrożenie strony internetowej | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Opracowanie koncepcji, wykonanie oraz wdrożenie strony internetowej

Ostatnia modyfikacja
03-02-2022

WRZ.270.132.2021

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal miniportal.uzp.gov.pl

Specyfikacja warunków zamówienia, zwanych dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania.

Na tej stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zamówienie - zgodnie z treścią dokumentów zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, wariant 2.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. ze zm.)