Dostawa serwerów dla Ministerstwa Zdrowia oraz Rozbudowa macierzy dyskowej (zwanej dalej „Komponentami”) w celu doposażenia macierzy dyskowej IBM będącej w posiadaniu Ministerstwa Zdrowia w Warszawie. | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Dostawa serwerów dla Ministerstwa Zdrowia oraz Rozbudowa macierzy dyskowej (zwanej dalej „Komponentami”) w celu doposażenia macierzy dyskowej IBM będącej w posiadaniu Ministerstwa Zdrowia w Warszawie.

Ostatnia modyfikacja
24-08-2022

WRZ.270.206.2022

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-669c59f9-1f84-11ed-b950-8227d40187e8

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710)