Dostawa oprogramowania Microsoft Windows Server 2019 DataCenter oraz licencji oprogramowania Microsoft 365 E3 lub równoważnych dla Ministerstwa Zdrowia | Centrum e-Zdrowia

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Dostawa oprogramowania Microsoft Windows Server 2019 DataCenter oraz licencji oprogramowania Microsoft 365 E3 lub równoważnych dla Ministerstwa Zdrowia

Ostatnia modyfikacja
03-06-2022

WRZ.270.136.2022

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając w imieniu i na rzecz Ministerstwa Zdrowia, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Centrum e-Zdrowia informuje Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.
Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana dalej "SWZ", znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0f96b4a2-e326-11ec-9a86-f6f4c648a056

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.)