Dostawa komórkowych aparatów telefonicznych wraz z etui oraz szkłem ochronnym na potrzeby Centrum e-Zdrowia | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Dostawa komórkowych aparatów telefonicznych wraz z etui oraz szkłem ochronnym na potrzeby Centrum e-Zdrowia

Ostatnia modyfikacja
07-04-2022

WRZ.270.45.2022

Centrum e-Zdrowia informuje Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal:
miniportal.uzp.gov.pl

Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana dalej "SWZ", znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c90ab133-b126-438e-b147-bd84715543b2 (Otworzy się w nowej karcie)

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.)

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym, wariant 1