Projekt ICD-11 | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Projekt ICD-11

Projekt ICD-11

Informacje o projekcie

Projekt „Poprawa jakości informacji medycznej dzięki wzrostowi kompetencji, wiedzy oraz umiejętności pracowników podmiotów leczniczych w zakresie prawidłowego posługiwanie się klasyfikacją ICD-11 (I etap prac)” realizowany jest w ramach V osi priorytetowej „Wsparcie dla obszaru zdrowia” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Beneficjentem i Liderem Projektu jest Ministerstwo Zdrowia. Centrum e-Zdrowia i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego są partnerami Projektu.

Czas trwania Projektu: 2020-10-01 - 2023-12-31

Cele:

Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez podmioty lecznicze poprzez wzrost kompetencji w zakresie wiedzy na temat jedenastej rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11) oraz narzędzi wspierających prawidłowe korzystanie z niej. Wprowadzenie ICD -11 pozytywnie wpłynie nie tylko na proces leczenia, ale również umożliwi prowadzenie pogłębionych analiz epidemiologicznych stanu zdrowia ludności kraju oraz dokładniejsze rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Zakres projektu:

 • Tłumaczenie klasyfikacji ICD-11 na język polski;
 • Opracowanie polskich wersji informatycznych narzędzi WHO ułatwiających prawidłowe korzystanie z tej klasyfikacji;
 • Przygotowania oraz przeprowadzenia szkoleń e-learningowych i warsztatów dla grupy docelowej.

 

Zadania projektu:

Prowadzenie szkoleń e-learningowych dotyczących klasyfikacji ICD-11 i narzędzi wspomagających prawidłowe korzystanie z niej oraz przeprowadzenie warsztatów:

 • przygotowanie programów szkoleń e-learningowych,
 • przygotowanie programów trzech warsztatów,
 • przeprowadzenie szkoleń e-learningowych,
 • przeprowadzenie trzech warsztatów oraz udostępnieniu ich nagrań na platformie edukacyjnej.

 

Dostosowanie do warunków polskich klasyfikacji ICD-11:

 • przetłumaczenie na język polski elektronicznej wersji ICD - 11;
 • opracowanie  wersji ICD-11 zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
 • zapewnienie wszystkim użytkownikom tej klasyfikacji możliwości bezpłatnego korzystania z niej w trybie on-line.

Produkty:

 • Program wdrażania klasyfikacji ICD-11 w Polsce, w tym koncepcja dostosowania krajowego systemu informacji w ochronie zdrowia do ICD-11
 • Polskojęzyczne wersje m.in.:
  • narzędzi WHO do odszukiwania kodów za pomocą słów kluczowych (coding tool)
  • funkcjonalności umożliwiającej odszukiwanie określonych fragmentów tekstu ICD - 11 (full text search functionality)
  • tabel mapujących ICD-10/ICD-11
  • wyszukiwarki kodów ICD-11 (ICD-11 Browser)
  • API
  • opracowanie polskich wersji video przygotowanych przez WHO
  • przewodnika do ICD -11
 • Podręcznik dla informatyków dotyczącego implementacji ICD-11 w systemach teleinformatycznych polskich podmiotów leczniczych

 

Szkolenia w ramach projektu skierowane będą do: 

 • pracowników podmiotów leczniczych, posiadających kontrakt z NFZ, w szczególności lekarze wszystkich specjalności i część pielęgniarek, a także osoby merytorycznie nadzorujące systemy IT świadczeniodawców (właściciele biznesowi),
 • pracowników NFZ głównego publicznego płatnika w ochronie zdrowia - zajmujący się m.in. rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz analizami stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych pacjentów, w tym analizą sprawozdań podmiotów leczniczych zawierających m.in. informacje o kodach chorób i problemów zdrowotnych leczonych pacjentów,
 • pracowników dydaktycznych zarówno z CMKP kształcącego lekarzy z całej Polski jak i z poszczególnych uniwersytetów medycznych kształcący studentów w różnych zawodach,
 • osoby zatrudnione w sekcjach epidemiologii 380 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych,
 • koderów GUS posługujących się jedenastą rewizją ICD przy określaniu przyczyn zgonów. GUS zgłosił oficjalne zainteresowanie szkoleniem tej grupy, przeważnie lekarzy.

W ramach Projektu na terenie całego kraju przeszkolonych zostanie 530 osób.
 

Powiązane treści

Nasze analizy biznesowe pomagają w podejmowaniu ważnych decyzji zarządczych w systemie ochrony zdrowia

W portfolio naszych cyfrowych usług są systemy IT, do których należą rejestry medyczne, dziedzinowe systemy teleinformatyczne oraz systemy wspomagające profilaktykę i leczenie

To jeden z najważniejszych projektów teleinformatycznych, który stanowi rdzeń ekosystemu e-zdrowia w Polsce