e-Gabinet+ | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Lekarz pracujący na laptopie

e-Gabinet+

Informacje o projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego (e-Gabinet+)

Sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19

Projekt: e-Gabinet+
Pełna nazwa: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego (e-Gabinet+)”, nr: POIS.11.03.00-00-0073/22
Beneficjent: Ministerstwo Zdrowia
Podmiot współrealizujący: Centrum e-Zdrowia

Wartość projektu: 199 302 875,71 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 199 302 875,71 zł.
Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś XI: REACT-EU, działanie: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie zdrowie.gov.pl 

Cel projektu: 

Projekt „e-Gabinet+ został uruchomiony w celu wsparcia cyfryzacji świadczeniodawców udzielających świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. Pandemia COVID-19 pokazała, jak ważne jest szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych, dlatego sprawne funkcjonowanie POZ jest kwestią o podstawowym znaczeniu dla sektora ochrony zdrowia. Poprawa stanu infrastruktury teleinformatycznej placówek POZ, z jednej strony usprawni procesy związane z udzielaniem świadczeń w placówkach POZ, a z drugiej wprowadzi szereg ułatwień dla pacjentów.   

Korzyści dla personelu placówki POZ:

Usprawnienie szeroko rozumianej obsługi pacjenta poprzez informatyzację czynności związanych z rejestrowaniem danych o udzielonych świadczeniach oraz szybszy dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta wytworzonej w innym podmiocie leczniczym.

Korzyści dla pacjenta będące efektem realizacji projektu:

  • lepszy dostęp do świadczeń udzielanych przez placówki POZ
  • poprawa jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez placówki POZ,
  • zwiększenie dostępu do dokumentacji medycznej (dokumentacja jest udostępniana bez dodatkowych opłat),
  • zapewnienie wysokiego poziomu skuteczności diagnostyki i leczenia (trafne i szybkie diagnozy);
  • zmniejszenie do minimum czasu, który upływa od momentu dokonania diagnozy do momentu podjęcia leczenia,
  • poprawa warunków korzystania z usług medycznych placówek POZ oraz innych podmiotów ochrony zdrowia, które korzystają z dokumentacji wytworzonej w placówkach POZ.

Powiązane treści

Nasze analizy biznesowe pomagają w podejmowaniu ważnych decyzji zarządczych w systemie ochrony zdrowia

W portfolio naszych cyfrowych usług są systemy IT, do których należą rejestry medyczne, dziedzinowe systemy teleinformatyczne oraz systemy wspomagające profilaktykę i leczenie

To jeden z najważniejszych projektów teleinformatycznych, który stanowi rdzeń ekosystemu e-zdrowia w Polsce