Zakup systemu wykrywania oraz reagowania na zagrożenia na stacjach końcowych typu EDR (Endpoint Detection and Response) | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Zakup systemu wykrywania oraz reagowania na zagrożenia na stacjach końcowych typu EDR (Endpoint Detection and Response)

Ostatnia modyfikacja
03-02-2022

WRZ.270.126.2021

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/45bf8e69-4709-4be1-a1c3-9aa3be38232e

Na tej stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego