Wsparcie w realizacji zadań określonych przez Zamawiającego, w ramach rozwoju systemów teleinformatycznych - Architekt IT | Centrum e-Zdrowia

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Wsparcie w realizacji zadań określonych przez Zamawiającego, w ramach rozwoju systemów teleinformatycznych - Architekt IT

Ostatnia modyfikacja
13-06-2022

WRZ.270.138.2022

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego za pośrednictwem platformy miniPortal: miniportal.uzp.gov.pl.

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1b99c41d-7fe6-4cef-b2a5-968f…

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.