Wsparcie w realizacji zadań określonych przez Zamawiającego, w ramach rozwoju systemów teleinformatycznych- Architekt IT | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Wsparcie w realizacji zadań określonych przez Zamawiającego, w ramach rozwoju systemów teleinformatycznych- Architekt IT

Ostatnia modyfikacja
14-11-2022

WRZ.270.259.2022

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a75ba92d-2fb9-4fe8-aa45-9a2b…

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia  przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.)