Świadczenie usługi utrzymania czystości w siedzibie Centrum e-Zdrowia w budynku przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie. | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Świadczenie usługi utrzymania czystości w siedzibie Centrum e-Zdrowia w budynku przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie.

Ostatnia modyfikacja
02-10-2023

WRZ.270.241.2023

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b1d8c258-5c47-11ee-9aa3-96d3b4440790

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605)