Świadczenie usług rozwoju i utrzymania Platformy Obsługi Projektów Inwestycyjnych (POPI) oraz świadczenia usług rozwoju systemu eHemofilia NCK | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Świadczenie usług rozwoju i utrzymania Platformy Obsługi Projektów Inwestycyjnych (POPI) oraz świadczenia usług rozwoju systemu eHemofilia NCK

Ostatnia modyfikacja
06-10-2023

WRZ.270.245.2023

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5f97b0c5-6118-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605)