Produkcja filmów video oraz animacji do wykorzystania w kanałach social media CeZ, w Internecie oraz podczas różnego rodzaju wydarzeń | Centrum e-Zdrowia

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Produkcja filmów video oraz animacji do wykorzystania w kanałach social media CeZ, w Internecie oraz podczas różnego rodzaju wydarzeń

Ostatnia modyfikacja
23-06-2022

WRZ.270.147.2022

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, wariant 1.

Centrum e-Zdrowia informuje Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia
Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana dalej "SWZ", znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-18fd51e8-f1fc-11ec-9a86-f6f4c648a056

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129, z późn. zm.).