Kampania promująca Internetowe Konto Pacjenta, aplikację mobilną mojeIKP oraz usługi e- zdrowia w dwóch dziennikach ogólnopolskich typu tabloid | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Kampania promująca Internetowe Konto Pacjenta, aplikację mobilną mojeIKP oraz usługi e- zdrowia w dwóch dziennikach ogólnopolskich typu tabloid

Ostatnia modyfikacja
29-07-2022

WRZ.270.180.2022

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8dcbad8c-0c17-11ed-8000-d680d39e541a

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.)