Kodeks Etyki pracowników Centrum e-Zdrowia | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Kodeks Etyki pracowników Centrum e-Zdrowia wyznacza standardy postępowania do przestrzegania przez pracowników Centrum podczas wypełniania przez nich swoich codziennych obowiązków służbowych. Dokument stanowi także zbiór norm rzetelnego i odpowiedzialnego postępowania pracowników w relacjach z współpracownikami, interesariuszami, instytucjami oraz z wykonawcami.

W Centrum e-Zdrowia przestrzegamy zasad:

 • lojalności
 • godnego
 • zachowania bezstronności
 • bezinteresowności
 • niedyskryminowania
 • zakazu nadużywania uprawnień
 • rzetelności.

Standardy, które obowiązują w Centrum, w kontaktach z wykonawcami

 1. Niedopuszczanie do działań wykonawcy, które mogą prowadzić do podejrzenia zaistnienia konfliktu interesów.
 2. Niedopuszczanie do działań, które na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powodowałyby nierówny dostęp wykonawców do informacji.
 3. W trakcie przeprowadzanego postępowania o zamówienie publiczne zachowanie w kontaktach z Wykonawcami formy pisemnej, niedopuszczalne jest udzielanie informacji przez telefon lub osobiście powodujące nierówne traktowanie wykonawców.
 4. Stosowanie ograniczonego zaufania w kontaktach pracowników z wykonawcami.
 5. Zachowanie w tajemnicy informacji służbowych, które mogły by być przyczyną powstania działań nieetycznych lub zagrożeń korupcyjnych.
 6. Niedopuszczenie do sytuacji, aby przedsięwzięcia organizowane lub współorganizowane przez Centrum były wspierane lub współfinansowane przez wykonawców, z wyłączeniem postanowień umów zawartych pomiędzy Centrum a wykonawcą lub określonych pisemnie zasad wzajemnej współpracy np.: przy organizowaniu wspólnej konferencji.
 7. Pracownik Centrum może brać udział, w konferencjach, seminariach i warsztatach prowadzonych przez wykonawcę wyłącznie za zgodą Dyrektora Centrum, chyba że wyżej wymienione wydarzenia są przedmiotem zawartej umowy.
 8. Udostępnianie wykonawcom pomieszczeń Centrum dopuszcza się wyłącznie w celu przedstawienia prezentacji/pokazu lub w związku z realizacją prowadzonych na rzecz Centrum postępowań o udzielenie zamówień publicznych lub umów.
 9. Działania informacyjne wykonawców będą prowadzone wyłącznie na terenie Centrum w postaci formalnych prezentacji czy pokazów, z których zostanie sporządzona notatka służbowa zawierająca minimum: cel spotkania, osoby obecne na spotkaniu ze wskazaniem organizatora spotkania, miejsce i termin spotkania oraz dokonane ustalenia.
 10. We wszystkich spotkaniach służbowych odbywających się z udziałem wykonawcy winny brać udział minimum dwie osoby spośród pracowników Centrum.
 11. Nieudzielanie osobom trzecim informacji zastrzeżonych przez wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Zasady dotyczące przyjmowania prezentów lub innych świadczeń

 1. Przyjmowanie prezentów lub innych świadczeń od kogokolwiek a w szczególności od Wykonawców jest niedopuszczalne i powinno być postrzegane jako zjawisko nieetyczne, mogące zmierzać do korupcji.
 2. Nie należy przyjmować korzyści materialnych w celu ich przekazania lub przetrzymania.
 3. Procedura powiadamiania o próbie wręczenia korzyści materialnych zawarta jest w obowiązującym w Centrum Zarządzeniu w sprawie procedury antykorupcyjnej i wyznaczenia Doradcy do spraw antykorupcji w Centrum.