Kierownictwo - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Kierownictwo

Jarosław Kieszek
Dyrektor Jednostki

Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Centrum, w szczególności jest
odpowiedzialny za:

 1. terminową i prawidłową realizację zadań Centrum;
 2. zarządzanie majątkiem Centrum;
 3. ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy.

Do zakresu obowiązków Dyrektora należy:

 1. sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowania;
 2. zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, dyscypliną pracy w Centrum;
 3. ustalanie procedur kontrolnych i skuteczne działanie systemu monitorowania ich przestrzegania;
 4. sprawne i efektywne funkcjonowanie kontroli zarządczej;
 5. sprawny i skuteczny przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi oraz samodzielnymi stanowiskami pracy w Centrum;
 6. promowanie wśród pracowników zasad etycznego postępowania;
 7. osiąganie celów wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Dyrektor jest przełożonym pracowników Centrum oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy; może powoływać rady i zespoły, niezbędne do realizacji zadań Centrum. Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące działalności Centrum.

Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:

 • Dyrektor Pionu Architektury i Usług e-Zdrowia;
 • Dyrektor Pionu Rozwoju SIM i Wdrożeń;
 • Dyrektor Pionu Eksploatacji i Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych;
 • Dyrektor Generalny;
 • Departament Prawny;
 • Departament Zamówień Publicznych;
 • Departament Komunikacji;
 • Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego;
 • Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych;
 • Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Kontroli Zarządczej;
 • Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Andrzej Sarnowski
Dyrektor Pionu (DIII)
(Zastępca Dyrektora do Spraw Rozwoju SIM i Wdrożeń)

Dyrektor Pionu Rozwoju SIM i Wdrożeń nadzoruje bezpośrednio prace: Departamentu Rozwoju SIM, Departamentu Wdrożeń Systemu e-Zdrowie.

Roman Łożyński
Dyrektor Pionu (DIV)
(Zastępca Dyrektora do Spraw Eksploatacji i Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych)

Dyrektor Pionu Eksploatacji i Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych nadzoruje bezpośrednio prace: Departamentu Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych, Departamentu Bezpieczeństwa.

Rafał Wójcik
Dyrektor Generalny (DV)
(Zastępca Dyrektora do Spraw Finansów i Wsparcia Organizacji)

Dyrektor Generalny nadzoruje bezpośrednio prace: Departamentu Finansowo-Kadrowego, Departamentu Wsparcia Organizacji, Samodzielnego Stanowiska Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 

 

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.