Szkolenia z EDM - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Szkolenia z EDM

 • Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
 • Flaga i 1 180 AOS-ów. napis Rzeczpospolita Polska
 • Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Komunikat

W dniu 15 czerwca 2021 r. opublikowano nowy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w organizowanych w ramach Projektu szkoleniach. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2021 r.

Obecnie wszystkie szkolenia organizowane są w formie on-line.

Kontakt

W razie pytań bądź problemów prosimy o kontakt:

O projekcie

Projekt „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z  wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” skierowany jest do:

 • Podmiotów leczniczych w których realizowane są stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.
 • Podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna – POZ.
 • Podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – AOS.

Podmioty aplikujące do udziału w szkoleniach zobowiązane są do posiadania aktualnego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). W Szkoleniach uczestniczyć mogą Pracownicy zatrudnieni przez podmiot niezależnie od formy zatrudnienia. W przypadku gdy w skład podmiotu wchodzi więcej niż jeden zakład, to każdy z zakładów może zarejestrować się na szkolenie jako osobny podmiot pod warunkiem, że posiada indywidualny 14 cyfrowy nr REGON.

Zakres szkoleń obejmuje zapoznanie z gotowymi rozwiązaniami i narzędziami wdrażanymi w ramach zaawansowanego procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce z uwzględnieniem rozwiązań projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1) takich jak: e–recepta, e–skierowanie, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) oraz Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

W ramach projektu zostanie przeszkolonych łącznie 21 120 osób i 3 300 podmiotów leczniczych, w tym 660 szpitali, 1 460 POZ-ów i 1 180 AOS-ów.

Szkolenia dla szpitali

Rejestracja na szkolenia odbywa się w turach i będzie trwać do momentu wyczerpania puli wszystkich szkoleń. W procesie rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po zakończeniu odpowiedniej tury rejestracji pracownicy CeZ będą ustalać termin realizacji szkolenia z każdym zrekrutowanym pozytywnie podmiotem indywidualnie.

 • Szkolenia w formie stacjonarnej
  W szkoleniach stacjonarnych uczestniczyć może maksymalnie 100 osób z jednego podmiotu. Szkolenia będą realizowane na terenie szpitala. Przedstawiciele Szpitali są zobowiązani do zapewnienia sali szkoleniowej na terenie Szpitala. Sala musi pomieścić zgłaszaną przez Przedstawiciela liczbę uczestników szkolenia.
 • Szkolenia w formie on-line
  W szkoleniach on-line uczestniczyć może maksymalnie 100 osób z jednego podmiotu. W przypadku zgłoszenia powyżej 50 uczestników, organizator, w porozumieniu ze Szpitalem, ustali dwie możliwe godziny rozpoczęcia szkolenia (II tury szkolenia). Na każdą z tur może zapisać się maksymalnie 50 osób.

W porozumieniu ze szpitalem, zostanie wyznaczony jeden termin szkolenia.

Szkolenia dla POZ i AOS

W ramach projektu zaplanowano 330 szkoleń dla pracowników podmiotów leczniczych wykonujących podstawową opiekę zdrowotną oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Rekrutacja trwa przez cały okres trwania projektu do momentu wyczerpania puli szkoleń. W procesie rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Terminy szkoleń będą sukcesywnie dodawane do platformy rejestracyjnej.

 • Szkolenia w formie stacjonarnej
  W szkoleniach stacjonarnych uczestniczyć mogą maksymalnie 3 osoby z jednego podmiotu. Szkolenia będą realizowane na terenie całego kraju, w granicach miasta z bezpośrednim dostępem do komunikacji miejskiej.
 • Szkolenia w formie on-line
  W szkoleniach on-line uczestniczyć może maksymalnie 10 osób z jednego podmiotu.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją w formie filmu dla uczestników szkoleń.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Cele

Głównym celem jest poprawa jakości udzielanych przez podmioty lecznicze świadczeń, poprzez wzrost kompetencji oraz wiedzy pracowników podmiotów leczniczych w zakresie tworzenia e-recepty, e-skierowania, Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

Realizacja projektu przyczyni się do upowszechnienia wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz poprawy kompetencji cyfrowych świadczeniodawców na terenie całego kraju, stając się jednocześnie istotnym wkładem w budowanie społeczeństwa informacyjnego zgodnie z założeniami dokumentów strategicznych takich jak np. „Sprawne Państwo 2020”.

Produkty

Zwiększenie kompetencji cyfrowych pracowników podmiotów leczniczych w zakresie obsługi i tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Korzyści

Projekt umożliwi wypracowanie wzorców, dostarczy gotowe rozwiązania i standardy ułatwiające wdrożenie EDM w podmiotach leczniczych. Prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej ma istotny wpływ na zwiększenie skuteczności leczenia: wspomaga pracę kadry medycznej porządkując dokumentację, daje możliwość dostępu do informacji medycznej, nie tylko do tej która powstała w danej placówce medycznej ale również z innego podmiotu leczniczego, oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa leczenia dając bieżący nadzór nad kompletnością dokumentacji.

Wskazane działania i wynikające z nich korzyści w istotny sposób wpłyną na podwyższenie dostępu obywateli do wysokiej jakości usług w ochronie zdrowia.

Terminy

Okres realizacji projektu 01.05.2019 – 28.02.2023 r.

Okres realizacji szkoleń 01.11.2019 – 31.12.2022 r.

Szkolenia dla Szpitali

 • I tura rekrutacji trwa od 23.10.2019 r do 30.11.2019 r.
 • II tura rekrutacji trwa od 02.01.2020 r. do 31.05.2020 r.
 • III tura rekrutacji trwa od 01.06.2020 r. do 31.08.2020 r.
 • IV tura rekrutacji trwa od 01.09.2020 r. do 31.10.2020 r.
 • V tura rekrutacji trwa od 03.11.2020 r. do 31.12.2020 r.
 • VI tura rekrutacji trwa od 04.01.2021 r. do 31.05.2021 r.
 • VII tura rekrutacji trwa od 01.06.2021 r. do 31.08.2021 r.

Szkolenia dla POZ i AOS

Lokalizacje i terminy szkoleń będą sukcesywnie dodawane do platformy rejestracyjnej.

Więcej informacji można znaleźć w Harmonogramie szkoleń w zakładce Dokumenty.

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.