Wsparcie w realizacji zadań określonych przez Zamawiającego, w ramach rozwoju systemów teleinformatycznych przez konsultanta o specjalizacji Architekt IT. | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Wsparcie w realizacji zadań określonych przez Zamawiającego, w ramach rozwoju systemów teleinformatycznych przez konsultanta o specjalizacji Architekt IT.

Ostatnia modyfikacja
12-01-2024

WRZ.270.5.2024

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e4c0e3df-a…

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia  przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)