Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

data dodania: 16.10.2020,

Zestawienie wraz z niezbędnymi urządzeniami, uruchomienie oraz świadczenie usługi dostępu do sieci Internet przy wykorzystaniu łącza radiowego w serwerowni centralnej (zwanej dalej „Serwerownią”) Centrum e-Zdrowia (zwanym dalej „Zamawiającym”) w Warszawie.

WRZ.270.77.2020

Zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki