Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

data dodania: 13.10.2020,

Zakup laptopów i monitorów

WRZ.270.64.2020

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki