Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

data dodania: 14.05.2021, data modyfikacji: 14.05.2021

Zakup laptopów dla Centrum e-Zdrowia

WRZ.270.95.2021

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal miniportal.uzp.gov.pl

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6ba45a70-31dc-4be8-8b7b-12c5c79f776b

Na tej stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.