Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

data dodania: 16.06.2021, data modyfikacji: 16.06.2021

Usługa wsparcia Centrum e-Zdrowia w rozwoju systemów teleinformatycznych

WRZ.270.124.2021

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem

platformy miniPortal

miniportal.uzp.gov.pl

Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego

postępowania pod linkiem

miniPortal (uzp.gov.pl)

(Otworzy się w nowej karcie)

Na tej stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ

oraz inne

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129 r. z późn. zm.)

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.