Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

data dodania: 14.05.2021,

Świadczenie usługi udostępnienia wskazanego przez Zamawiającego skróconego numeru dostępowego, implementacji tego numeru w sieciach telekomunikacyjnych wraz z interaktywną obsługą osób dzwoniących, w tym SMS

WRZ.270.104.2021

Zamawiający – Centrum e-Zdrowia informuje Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal:
miniportal.uzp.gov.pl
Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b8915887-8dc9-40bc-926a-6002d5c34857 


Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym, wariant 1

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.