Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

data dodania: 04.10.2021,

Świadczenie Usługi Serwisu Urządzeń wraz z Oprogramowaniem będących w posiadaniu Zamawiającego.

SWZ_WRZ.270.202.2021

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal miniportal.uzp.gov.pl

Specyfikacja warunków zamówienia, zwanej dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/050403f1-7952-4c4b-86a0-533723f3a454

(Otworzy się w nowej karcie)

Na tej stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129 r. z późn. zm.)

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.)

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.