Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

data dodania: 25.10.2021, data modyfikacji: 25.10.2021

Rozszerzenie funkcjonalności systemu typu SIEM

WRZ.270.223.2021

Centrum e-Zdrowia informuje Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal:
miniportal.uzp.gov.pl
Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana dalej "SWZ", znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4a118b3d-61c7-4715-a82f-f02e04fafcd7 

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.)

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym, wariant 1

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.