Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

data dodania: 19.05.2021,

Produkcja cyklu filmów instruktażowych do Internetu i przeprowadzenie kampanii promocyjnej

WRZ.270.198.2021

Zamawiający – Centrum e-Zdrowia informuje Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal:
miniportal.uzp.gov.pl
Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fa71a3e3-f702-4e3d-9c72-ef8daf3c2015


Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym, wariant 1

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd"

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.