Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

data dodania: 23.06.2021, data modyfikacji: 24.06.2021

Opracowanie koncepcji, wykonanie oraz wdrożenie strony internetowej

WRZ.270.132.2021

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal miniportal.uzp.gov.pl Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej "SWZ"

znajduje się na stronie prowadzonego postępowania.

 

Na tej stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

 

Zamówienie - zgodnie z treścią dokumentów zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, wariant 2.

 

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.)

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym, wariant 2

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.