Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

data dodania: 30.04.2021, data modyfikacji: 30.04.2021

Dostawa serwerów

WRZ.270.84.2021

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal
miniportal.uzp.gov.pl

Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bd1b2096-3a69-4c5a-9954-d0ed643e39cf

(Otworzy się w nowej karcie) 

Na tej stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129 r. z późn. zm.)

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.