Projekty zrealizowane - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Projekty zrealizowane

Rejestry medyczne

O projekcie

Projekt P2  ,,Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych" został zrealizowany w ramach 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W ramach realizacji Projektu P2:

 1. Uruchomiono Platformę Rejestrów Medycznych, znajdująca się pod adresem https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/ oraz System Wymiany Dokumentów.
  Platforma oraz System Wymiany Dokumentów- umożliwiają szybką wymianę dokumentów elektronicznych. Pozwala przedsiębiorcom i jednostkom administracji publicznej na uzyskanie szybkiego i łatwego dostępu do danych rejestrowych. W skład Platformy wchodzi Archiwum elektroniczne, które umożliwia przechowywanie i długoterminową archiwizację dokumentów w postaci elektronicznej. W jednym miejscu są zgromadzone informacje z szeregu rejestrów funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia.
 2. Uruchomiono System Administracji -  system  pozwala na uwierzytelnianie użytkowników; wykorzystywany jest na potrzeby całego systemu informacji ochrony zdrowia (SIOZ). Dodatkowo System Administracji udostępnia usługi weryfikacji podpisów elektronicznych dla systemów SIOZ.
 3. Opracowano dokument „Architektura referencyjna rejestru medycznego” -  który określa zestaw wymagań dla medycznego rejestru podmiotowego. Opracowanie architektury rejestru pozwoliło na określenie wymagań dla rejestrów, co usprawnia proces ich dostosowywania i zapewnia spójność dostosowywanych rejestrów z wymaganiami.

Cele

Celem głównym Projektu było zbudowanie platformy informatycznej umożliwiającej i integrującej udostępnianie przedsiębiorcom w obszarze sektora ochrony zdrowia usług z zakresu e-administracji.

Cel główny osiągnięty zostanie poprzez realizację celu szczegółowego tj. upowszechnienie elektronicznej komunikacji w obszarze sektora ochrony zdrowia między przedsiębiorstwami i podmiotami publicznymi.

Produkty

Aktualnie na platformie P2 dostępne są:

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

CeZ jest administratorem systemu RPWDL, który jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). W części publicznej Rejestru użytkownik może uzyskać informacje na temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym Podmiotów leczniczych, Praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, Praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych.

W części dostępnej po zalogowaniu, Rejestr umożliwia między innymi:

 • tworzenie wniosków:

  • wpis podmiotu do Rejestru,
  • wpis zmian w Rejestrze,
  • wykreślenie podmiotu z Rejestru,

 • wysłanie drogą elektroniczną podpisanego wniosku w formie elektronicznej;
 • pobranie zaświadczeń;
 • przechowywanie i późniejszy dostęp do wniosków roboczych oraz wniosków podpisanych i wysłanych drogą elektroniczną.

Przejdź do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Rejestr Aptek

Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych zwany w skrócie Rejestrem Aptek prowadzony jest przez właściwe miejscowo Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne zgodnie z art. 107 ustawy Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych

W rejestrze udostępniane są informacje m.in. nt. zakresu zezwolenia, właściciela czy dane adresowe apteki. Rejestr ten stanowi referencyjne źródło informacji nt. aptek funkcjonujących na terenie całego kraju.

Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej zwany Rejestrem Hurtowni Farmaceutycznych prowadzony jest przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny zgodnie z art. 83 ustawy Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2012 r., w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej.

W rejestrze udostępniane są informacje m.in. nt. zakresu zezwolenia, właścicielu czy dane adresowe hurtowni. Rejestr ten stanowi referencyjne źródło informacji nt. hurtowni farmaceutycznych funkcjonujących na terenie całego kraju.

Przejdź do Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych

Rejestr Produktów Leczniczych

Zawiera informacje o wszystkich produktach leczniczych przeznaczonych dla ludzi oraz weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Znajdują się tam między innymi dane dot. numerów pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych oraz daty wydania pozwoleń, terminy ważności oraz nazwy produktów leczniczych oraz określenie postaci i dawki.

Przejdź do Rejestru Produktów Leczniczych

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych zarejestrowanych na terenie RP prowadzony jest przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych na podstawie art.8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r., o diagnostyce laboratoryjnej (tj. Dz.U. 2014 poz. 174). Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych umożliwia wyszukiwanie diagnostów laboratoryjnych na terenie RP.

Przejdź do Rejestru Diagnostów Laboratoryjnych

Rejestr Systemów Kodowania

Służy do tworzenia i rejestrowania hierarchicznych systemów kodowania używanych w  systemie ochrony zdrowia. Właścicielem i administratorem systemu jest CeZ, które zostało powołane do pełnienia roli Polskiego Organu Rejestracji Systemów Kodowania w Ochronie Zdrowia. Procesy, zaimplementowane w systemie, związane z rejestracją systemów kodowania, są zgodne z normą PN-EN 1068:2005. 

Przejdź do Rejestru Systemów Kodowania

Centralny Rejestr Farmaceutów

Centralny Rejestr Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej prowadzony jest przez Naczelną Radę Aptekarską na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich. Centralny Rejestr Farmaceutów RP obejmuje dane uzyskiwane od okręgowych rad aptekarskich, o których mowa w art. 8 ust. 2 i art. 8a ust. 2 ustawy o izbach aptekarskich.

Przejdź do Centralnego Rejestru Farmaceutów

Korzyści

Korzyści wynikające z realizacji Projektu:

 • umożliwienie elektronicznej rejestracji i aktualizacji danych rejestrowych;
 • umożliwienie pobierania zaświadczeń droga elektroniczna;
 • umożliwienie przedsiębiorcom i administracji publicznej pobierania danych rejestrowych;
 • upowszechnienie wykorzystania podpisu elektronicznego.

Korzyści Projektu P2 dla gestorów rejestrów:

 • Uniwersalne narzędzie dla gestorów do prowadzenia rejestrów;
 • Wsparcie techniczno – informatyczne;
 • Obniżenie kosztów utrzymania  infrastruktury;
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa danych.

Terminy

Okres realizacji: 2007-12-18 do 2012-12-31

 

 

Współfinansowane z funduszy unijnych

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.