Projekty zrealizowane - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Projekty zrealizowane

Projekt P4

O projekcie

Projekt P4 "Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia" został zrealizowany w ramach 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Dostarczone w ramach Projektu systemy dziedzinowe usprawnią procesy biznesowe związane z zarządzaniem i dostępem do informacji w systemie ochrony zdrowia, co w szczególności przyczyni się do efektywniejszego planowania opieki zdrowotnej przez administrację z uwzględnieniem bieżącego stanu zasobów kadrowych, sprzętowych, dostępności leków.

Wartość projektu: 21 388 155,04 zł. 

 

      

 

 

Cele

 1. Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do danych statystycznych, o których mowa w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP).
 2. Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o zapobieganiu skutkom niepożądanych zdarzeń mających wpływ na zdrowie i życie ludzi.
 3. Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o obrocie produktami leczniczymi.
 4. Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów kadry pracowników medycznych z uwzględnieniem wieku, specjalizacji, stażu, kursów doszkalających.
 5. Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów ochrony zdrowia, które pozwolą na dokonywanie oceny potrzeb zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do zapewnienia odpowiedniej ochrony zdrowia pacjentów na terenie całego kraju, planowania środków finansowych na realizację takich zakupów wg aktualnych potrzeb, umożliwią dostęp do informacji gromadzonych w systemie na potrzeby kontraktowania świadczeń medycznych.

Produkty

System Statystyki w Ochronie Zdrowia

Głównym zadaniem Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) jest wsparcie ministra właściwego ds. zdrowia oraz Prezesa GUS w gromadzeniu i opracowywaniu danych statystycznych związanych z sektorem ochrony zdrowia w Polsce, które umożliwią analizę sytuacji zdrowotnej oraz zjawisk zachodzących w ochronie zdrowia.

Przejdź do Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia  

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

System umożliwia podmiotom leczniczym zgłoszenie posiadanych zasobów w drodze elektronicznej. W szczególności do zasobów tych należy sprzęt medyczny, wyroby medyczne. Każdy podmiot leczniczy po założeniu w SEZOZ konta ma możliwość zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza informacji o posiadanych zasobach. Zebrane w systemie dane pozwalają na ich analizę i są pomocne w procesie decyzyjnym dotyczącym zakupu sprzętu medycznego i jego optymalnego rozmieszczenia na terytorium całego kraju. Powyższe przyczynia się do efektywniejszego wykorzystania zasobów oraz zaspokojenia potrzeb zdrowotnych obywateli.

Przejdź do Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia 

System Monitorowania Zagrożeń

Zadaniem Systemu Monitorowania Zagrożeń będzie gromadzenie informacji o zdarzeniach, których wystąpienie lub których skala zjawiska może rodzić zagrożenie mające wpływ na zdrowie i życie ludzi (np. zagrożenie epidemiologiczne czy zagrożenie stosowania wadliwego produktu leczniczego).

System zapewni usługodawcom, pacjentom i innym podmiotom zobowiązanym do składania informacji i zgłoszeń o zagrożeniach do rejestrów możliwość przekazywania tych zgłoszeń w postaci dokumentu elektronicznego. Dodatkowo w odniesieniu do zgłoszeń niepożądanych działań produktów leczniczych oraz zgłoszeń niepożądanych działań produktów leczniczych weterynaryjnych również pacjenci będą mieli możliwość zarejestrowania w systemie tych zgłoszeń.

W systemie będą rejestrowane zgłoszenia dotyczące podejrzenia lub rozpoznania zakażeń oraz zachorowań na choroby zakaźne (ZLK), dodatnich wyników badań laboratoryjnych (ZLB), niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP), MZ-55 Tygodniowy/Dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę, niepożądanych działań produktów leczniczych, niepożądanych działań produktów leczniczych weterynaryjnych. System będzie zawierał również moduł Resortowego Systemu Wczesnego Ostrzegania (RSWO).

Przejdź do Systemu Monitorowania Zagrożeń

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

Głównym zadaniem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi jest wsparcie organów administracji publicznej, w tym ministra właściwego ds. zdrowia, Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w prowadzeniu polityki lekowej państwa.

W Systemie przetwarzane będą dane dotyczące obrotu produktami monitorowanymi, dane o obrocie produktami monitorowanymi od podmiotów prowadzących obrót hurtowy oraz detaliczny w trybie dziennym.

System będzie posiadał możliwość analizowania zebranych danych o obrocie hurtowym i detalicznym - na podstawie komunikatów elektronicznych z hurtowni farmaceutycznych i z aptek/punktów aptecznych, o wielkości planowanych dostaw - na podstawie komunikatów elektronicznych od podmiotów odpowiedzialnych oraz o brakach produktów leczniczych.

Przejdź do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Celem budowy Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest uzyskanie spójnego zintegrowanego systemu gromadzącego i przetwarzającego dane na temat organizacji i przebiegu szkolenia personelu medycznego umożliwiającego efektywny przepływ informacji o procesie kształcenia pomiędzy jednostkami.

System umożliwi bieżące monitorowanie przebiegu szkolenia, dostarczenie informacji do planowania kształcenia podyplomowego dla interesariuszy projektu, wsparcie procesów składania i oceny wniosków na specjalizację, gromadzenie informacji na temat procesu kształcenia podyplomowego oraz wsparcie procesów przeprowadzenia egzaminów.

Przejdź do Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Korzyści

System Statystyki w Ochronie Zdrowia

 • optymalizacja procesu składania sprawozdań statystycznych przez podmioty lecznicze, w wyniku której, skróceniu ulegnie czas potrzebny na złożenie sprawozdania, a w konsekwencji zapewniona zostanie oszczędność nakładu pracy ponoszonego na złożenie sprawozdania
 • możliwość pozyskiwania sprawozdań statystycznych drogą elektroniczną, w wyniku której, obniżone zostaną koszty pozyskiwania sprawozdań w odniesieniu do dotychczas stosowanej – papierowej formy (w ramach przesyłki pocztowej) 

System Monitorowania Zagrożeń

 • optymalizacja procesu zgłoszenia zagrożenia przez podmioty lecznicze i lekarzy, w wyniku której, skróceniu ulegnie czas potrzebny na rejestrację/zgłoszenie zagrożenia, a w konsekwencji zapewniona zostanie oszczędność w zakresie nakładu pracy ponoszonego na zgłoszenie zagrożenia
 • możliwość przekazywania/rejestracji zgłoszeń o zagrożeniach drogą elektroniczną, w wyniku której, obniżone zostaną koszty przekazywania zgłoszeń w odniesieniu do dotychczas stosowanej – papierowej formy (w ramach przesyłki pocztowej) 

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

 • zapewnienie dostępności leków dla pacjentów, co powinno przyczynić się do braku wzrostu średniego czasu niezbędnego na wyleczenie pacjenta ze względu na minimalizację ryzyka wystąpienia powikłań w procesie leczenia wskutek braku odpowiednich preparatów 

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

 • optymalizacja procesów prowadzenia karty specjalizacji oraz łatwa dostępności informacji o stażach oraz szkoleniach spowoduje, że skróceniu ulegnie poświęcany do tej pory czas potrzebny na prowadzenie przez pracowników medycznych karty specjalizacji oraz innych dokumentów (indeks procedur) w formie papierowej,
 • ograniczenie niekorzystnego zjawiska wynikającego z dynamicznych zmian demograficznych, które objawia się coraz trudniejszym dostępem do specjalistów w medycynie poprzez odpowiednie szkolenia oraz odpowiednie warunki tych szkoleń ograniczające do minimum trudności związane z uczestnictwem w szkoleniach 

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

 • optymalizacja procesu zgłoszenia zasobu przez podmioty lecznicze, w wyniku której, skróceniu ulegnie czas potrzebny na złożenie zgłoszenia, a w konsekwencji zapewniona zostanie oszczędność nakładu pracy ponoszonego na złożenie zgłoszenia,
 • możliwość przekazywania/rejestracji zgłoszeń drogą elektroniczną, w wyniku której, obniżone zostaną koszty przekazywania zgłoszeń w odniesieniu do dotychczas stosowanej – papierowej formy (w ramach przesyłki pocztowej).

Terminy

Okres realizacji: 2014-09-15 do 2015-12-31

Współfinansowane z funduszy unijnych

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.