Projekty zrealizowane - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Projekty zrealizowane

Projekt P3

O projekcie

Projekt P3  „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT” adresowany był do aktywnych zawodowo pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą (podmioty lecznicze, praktyki indywidualne i grupowe) posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim NFZ albo udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów, tj. lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne oraz kadra zarządzająca.

W ramach Projektu zrealizowano cykl 24 szkoleń, których założeniem było podniesienie wiedzy kadry medycznej i zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia, w zakresie dostępności, możliwości i korzyści płynących z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Grupą preferowaną w Projekcie były osoby w wieku 45+ oraz osoby, które w swoim miejscu pracy nie miały wdrożonych systemów informatycznych.

Szkolenia realizowane w ramach Projektu miały formę wykładu oraz ćwiczeń warsztatowych. Wykłady były prowadzone w formie jednostronnej prezentacji zagadnień, będących przedmiotem szkoleń z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz platformy e-learningowej. Wykłady obejmowały również elementy dyskusji z uczestnikami szkolenia. Dodatkowym narzędziem wspomagającym proces szkoleniowy była platforma e-learningowa, umożliwiająca odbycie kursów interaktywnych z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Cele

Celem głównym Projektu P3 był wzrost poziomu wiedzy kadry medycznej oraz zarządzającej nt. nowoczesnych technologii ICT, a także budowanie świadomości długofalowych korzyści wynikających z ich wdrożenia w placówkach medycznych.

Celami szczegółowymi Projektu P3 były:

 • Wzrost świadomości osób przeszkolonych nt. korzyści, jakie daje wykorzystanie narzędzi ICT,
 • Zwiększenie motywacji osób przeszkolonych do wdrożenia narzędzi ICT,
 • Wzrost świadomości osób przeszkolonych odnośnie zwiększenia konkurencyjności placówki na rynku w wyniku wdrożenia narzędzi ICT.

Produkty

W ramach Projektu P3 przeprowadzono cykl szkoleń dotyczących tematyki związanej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT) w sektorze ochrony zdrowia.

Zrealizowano łączenie 24 szkolenia stacjonarne, które odbyły się w następujących miastach: Białystok, Elbląg, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Kowary, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa i Wrocław.

Poprzez uczestnictwo w szkoleniach swoje kwalifikacje podniosło 1 648 osób, w tym:

 •  751 przedstawicieli kadry zarządzającej;
 •  260 przedstawicieli lekarzy i lekarzy dentystów;
 •  637 przedstawicieli pielęgniarek i położnych. 

W ramach Projektu P3 została również utworzona platforma e-learningowa umożliwiająca przeprowadzenie kursów interaktywnych symulujących wybrane funkcjonalności systemów informatycznych, wspomagających obsługę i zarządzanie placówkami medycznymi.

Udostępnione na platformie ćwiczenia w formie szkoleń elektronicznych obejmują swoim zakresem następujące zagadnienia tematyczne:

 • Elektroniczna karta pacjenta;
 • Historia leczenia pacjenta, systemy eHR;
 • Terminarz;
 • Grafik dyżurów;
 • Przedstawienie koncepcji Projektu P1;
 • Systemy telemedyczne;
 • Interoperacyjność systemów EDM, systemy kodowania;
 • Ewidencja wywiadów, badań fizykalnych pacjenta i obserwacji lekarskich;
 • Ewidencja rozpoznań i danych wypisowych.

Platforma e-learningowa będzie dostępna przez okres 3 lat od dnia zakończenia Projektu tj. do dnia 2018-06-30.

Korzyści

Główne korzyści wynikające z realizacji Projektu P3 to:

 • Wzrost świadomości nt. korzyści, jakie płyną z wykorzystania technologii ICT, co w konsekwencji pozwoli na efektywne zarządzanie podmiotom wykonującym działalność leczniczą, tworzenie zintegrowanego i wydajnego środowiska pracy, a tym samym poprawi jakość świadczonych usług medycznych;
 • Wzrost poziomu wiedzy uczestników Projektu nt. dostępności i przydatności technologii informacyjno-komunikacyjnych, świadomości długofalowych korzyści z ich wdrożenia oraz zwiększenia motywacji do wprowadzenia zmian organizacji pracy z wykorzystaniem technologii ICT;
 • Wspieranie zmiany systemowej w zakresie informatyzacji ochrony zdrowia, popularyzacja nowych technologii, co może doprowadzić do rozszerzenia oferty usług medycznych, ograniczenia kosztów świadczeń medycznych, usprawnienia procesów diagnostyczno-leczniczych, wzrostu konkurencyjności placówek i ich pozycji na rynku usług medycznych;
 • Zwiększenie wiedzy w zakresie technologii ICT możliwych do zastosowania w placówkach medycznych, w tym także rozwiązań dostarczanych za pomocą Platformy P1.

Terminy

Projekt P3 był realizowany w okresie od dnia 2013-12-01 do dnia 2015-06-30.

Współfinansowane z funduszy unijnych

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.