Projekty realizowane - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Projekty realizowane

Klasyfikacja ICD-11

 • Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
 • Flaga i 1 180 AOS-ów. napis Rzeczpospolita Polska
 • Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

O projekcie

Projekt „Poprawa jakości informacji medycznej dzięki wzrostowi kompetencji, wiedzy oraz umiejętności pracowników podmiotów leczniczych w zakresie prawidłowego posługiwanie się klasyfikacją ICD-11 (I etap prac)” realizowany jest w ramach V osi priorytetowej „Wsparcie dla obszaru zdrowia” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Beneficjentem i Liderem Projektu jest Ministerstwo Zdrowia, Centrum e-Zdrowia i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego występują jako partnerzy Projektu.

Czas trwania Projektu: 2020-10-01 - 2023-06-30

Cele

Cel główny - Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez podmioty lecznicze, działające na obszarze kraju w czasie trwania projektu od października 2020 r. do czerwca 2023 r., poprzez wzrost kompetencji w zakresie wiedzy osób należących do grup docelowych na temat jedenastej rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11) oraz narzędzi wspierających prawidłowe korzystanie z niej. Wprowadzenie ICD -11 pozytywnie wpłynie nie tylko na proces leczenia, ale również umożliwi prowadzenie bardziej pogłębionych analiz epidemiologicznych stanu zdrowia ludności kraju oraz dokładniejsze rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zakres projektu:

 1. Tłumaczenie klasyfikacji ICD-11 na język polski;
 2. Opracowanie polskich wersji informatycznych narzędzi WHO ułatwiających prawidłowe korzystanie z tej klasyfikacji;
 3. Przygotowania oraz przeprowadzenia szkoleń e-learningowych i warsztatów dla grupy docelowej.

Zakres Projektu realizowany jest w ramach dwóch zadań:

 • Zadanie 1: Prowadzenie szkoleń e-learningowych dotyczących klasyfikacji ICD-11 i narzędzi wspomagających prawidłowe korzystanie z niej oraz przeprowadzenie warsztatów.
 • Zadanie 2: Dostosowanie do warunków polskich klasyfikacji ICD-11.

Pierwsze zadanie polega na:

 1. przygotowaniu programów szkoleń e-learningowych:
 2. przygotowaniu programów trzech warsztatów,
 3. przeprowadzeniu szkoleń e-learningowych,
 4. przeprowadzeniu trzech warsztatów oraz udostępnieniu ich nagrań na platformie edukacyjnej.

Drugie zadanie dotyczy dostosowania do warunków polskich ICD-11, w tym:

 1. przetłumaczeniu na język polski elektronicznej wersji ICD - 11;
 2. opracowaniu jej zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
 3. zapewnieniu wszystkim użytkownikom tej klasyfikacji możliwości bezpłatnego korzystania z niej w trybie on-line.
Ponadto w zadaniu tym zostaną opracowane:

 1. Program wdrażania klasyfikacji ICD-11 w Polsce, w tym koncepcja dostosowania krajowego systemu informacji w ochronie zdrowia do ICD-11,
 2. Polskojęzyczne wersje m.in.:

  1. narzędzi WHO do odszukiwania kodów za pomocą słów kluczowych (coding tool),
  2. funkcjonalności umożliwiającej odszukiwanie określonych fragmentów tekstu ICD - 11 (full text search functionality),
  3. tabel mapujących ICD-10/ICD-11,
  4. wyszukiwarki kodów ICD-11 (ICD-11 Browser),
  5. API,
  6. opracowanie polskich wersji video przygotowanych przez WHO,
  7. przewodnika do ICD -11,

 3. Podręcznika dla informatyków dotyczącego implementacji ICD-11 w systemach teleinformatycznych polskich podmiotów leczniczych.

Szkolenia w ramach Projektu skierowane będą do:

 1. pracowników podmiotów leczniczych, posiadających kontrakt z NFZ, w szczególności lekarze wszystkich specjalności i część pielęgniarek, a także osoby merytorycznie nadzorujące systemy IT świadczeniodawców (właściciele biznesowi),
 2. pracowników NFZ głównego publicznego płatnika w ochronie zdrowia - zajmujący się m.in. rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz analizami stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych pacjentów, w tym analizą sprawozdań podmiotów leczniczych zawierających m.in. informacje o kodach chorób i problemów zdrowotnych leczonych pacjentów,
 3. pracowników dydaktycznych zarówno z CMKP kształcącego lekarzy z całej Polski jak i z poszczególnych uniwersytetów medycznych kształcący studentów w różnych zawodach,
 4. osoby zatrudnione w sekcjach epidemiologii 380 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych,
 5. koderów GUS posługujących się jedenastą rewizją ICD przy określaniu przyczyn zgonów. GUS zgłosił oficjalne zainteresowanie szkoleniem tej grupy, przeważnie lekarzy.

W ramach Projektu na terenie całego kraju przeszkolonych zostanie 530 osób.

Terminy

Czas trwania Projektu: 2020-10-01 - 2023-06-30

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.