Nasze systemy - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Nasze systemy

System Obsługi Importu Docelowego (SOID)

O projekcie

Od 1 stycznia 2021 r. System Obsługi Importu Docelowego dostępny będzie pod adresem: https://soid.ezdrowie.gov.pl/.

System Obsługi Importu Docelowego (SOID) jest systemem teleinformatycznym, w którym  przetwarzane są dane niezbędne do wydawania przez ministra właściwego do spraw zdrowia rozstrzygnięć w sprawie sprowadzenia z zagranicy produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego nieposiadającego pozwolenia (art. 31c Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia).

Udostępniony od 1 stycznia 2021 r. System Obsługi Importu Docelowego daje możliwość elektronicznej obsługi:

 • zapotrzebowania na sprowadzanie z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta,
 • zgłoszenia o konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego,
 • zapotrzebowania na sprowadzanie z zagranicy środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.

Jest to pierwszy etap projektu, którego celem jest  umożliwienie realizacji procesu obsługi zapotrzebowań na import docelowy oraz wniosków refundacyjnych drogą elektroniczną przez wszystkie podmioty biorące udział w procesie.

System umożliwia:

 • elektroniczne wystawienie zapotrzebowania przez lekarza,
 • dokonanie jego oceny merytorycznej przez konsultanta medycznego,
 • wydanie rozstrzygnięcia przez Ministerstwo Zdrowia,
 • powiadomienie pacjenta, lekarza lub aptekę szpitalną poprzez wysłaną na adres e-mail informacją o rozstrzygnięciu.

Kolejne etapy projektu, zaplanowane na 2021 rok, obejmują dalszą elektronizację procesu oraz udostępnienie interfejsu, który:

 • umożliwi przesyłanie zapotrzebowania przez systemy gabinetowe,
 • udostępni w systemie gabinetowym informację o rozstrzygnięciu,
 • udostępni na Internetowym Koncie Pacjenta informację o rozstrzygnięciu,
 • umożliwi  składanie wniosków o refundację importu docelowego za pomocą aplikacji  Internetowe Konto Pacjenta.

System Obsługi Importu Docelowego umożliwia elektroniczne wystawianie zapotrzebowań na sprowadzenie z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, zgłoszeń o konieczności wydania zgody na czasowe  dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, o  którym mowa w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo farmaceutyczne, a także zapotrzebowań na sprowadzenie z zagranicy środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia. SOID umożliwia rozpatrywanie złożonych zapotrzebowań lub zgłoszeń, pobieranie przez apteki i hurtownie farmaceutyczne rozpatrzonych zapotrzebowań lub zgłoszeń oraz komunikację z ministrem właściwym do spraw zdrowia.

Błędy i problemy w zakresie SOID prosimy zgłaszać mailowo na adres: soid@cez.gov.pl

W celu usprawnienia obsługi zgłoszeń prosimy:

 • w tytule maila wysyłanego na soid@cez.gov.pl należy podawać skróconą nazwę podmiotu oraz krótka informację czego dot. zgłoszenie,
 • dołączyć zrzuty ekranowe (print screen) ilustrujące zgłaszany problem,
 • podać dane kontaktowe do osoby, która może udzielić dodatkowych informacji nt zgłoszenia.

Pomoc można również uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 19 239. Pomoc świadczona jest w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00.

Sprawdzenie zapotrzebowania na produkt leczniczy

Sprawdzenie zapotrzebowania na produkt leczniczy bez logowania w SOID (plik PDF)

Zakładanie konta lekarza

Zakładanie konta lekarza w systemie SOID (plik PDF)

Elektroniczne podpisywanie dokumentów

Elektroniczne podpisywanie dokumentów w systemie SOID (plik PDF)

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.