Analityk systemowy | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

zdjęcie przedstawiające chłopaka

Analityk systemowy

HR.110.63.2023

Liczba etatów: 1

 

Zakres twoich zadań

 • Zbieranie i specyfikacja wymagań oraz tworzenie dokumentacji z wymaganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi dla systemu e-Zdrowie (P1);
 • Opracowywanie założeń i identyfikowanie ograniczeń systemowych w kontekście wdrażanych
 • e-usług w ramach systemu e-Zdrowie (P1);
 • Utrzymywanie modelu procesów biznesowych odpowiadających elektronicznym usługom, które zostały lub będą wdrażane w ramach systemu e-Zdrowie (P1);
 • Zapewnienie spójności procesów analizy i projektowania;
 • Zapewnienie korelacji procesów biznesowych systemu e-Zdrowie (P1) z procesami biznesowymi pozostałych systemów współpracujących z systemem e-Zdrowie (P1) w obszarze wzajemnej komunikacji;
 • Przygotowywanie analiz i innych dokumentów projektowych;
 • Bieżąca współpraca z zespołem wytwórczym m.in. analitykami, architektami i UX, w tym udział w spotkaniach zespołów projektowych wynikających z metodyki prowadzenia projektu;
 • Bieżąca współpraca z interesariuszami Projektu e-Zdrowie (P1), w tym właścicielem biznesowym.

 


Dołącz do nas, jeśli posiadasz

 • Minimum 3 letnie doświadczenie w modelowaniu i inżynierii procesów biznesowych oraz specyfikacji wymagań dla systemów informatycznych z wykorzystaniem UML i BPMN;
 • Minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie opracowywania modelu danych (zakresu gromadzonych i przetwarzanych danych) wraz z modelem przepływu danych pomiędzy systemami;
 • Praktycznej znajomości pisania zapytań w języku baz danych SQL;
 • Znajomość architektury opartej o SOA;
 • Znajomość narzędzi do modelowania i utrzymywania makiet GUI: Zepplin, Adobe XD, Figma;
 • Praktycznej znajomość XML i XSD;
 • Znajomość narzędzia Swagger;
 • Doświadczenie w realizacji projektów IT w oparciu o metodykę zwinną (Agile);
 • Doświadczenie w pracy z narzędziami wspomagającymi testy: SoapUI;
 • Znajomość narzędzi: Enterprise Architekt, JIRA.

 

Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność sporządzania analiz w programie MS Excel;
 • Umiejętność kreatywnego myślenia oraz chęć rozwoju zawodowego;
 • Umiejętności analitycznego myślenia;
 • Doświadczenie w modelowaniu i inżynierii procesów biznesowych oraz specyfikacji wymagań dla systemów IT opartych o mikroserwisy;
 • Doświadczenie w pracy z projektantami UX;
 • Doświadczenie w pracy z systemami ochrony zdrowia oraz znajomości semantyki w tym obszarze;
 • Znajomość narzędzi Kibana;
 • Umiejętności w zakresie znajomości COSMIC;
 • Doświadczenie w pracy w projektach międzynarodowych;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

Oferujemy Ci

praca w nowoczesnej firmie informatycznej

możliwość pracy zdalnej

umowa o pracę i stabilne warunki pracy

dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”

czas wolny na badania profilaktyczne 

rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji

dofinansowanie wypoczynku dla dzieci

bardzo dobra atmosfera
w pracy

otoczenie profesjonalnego zespołu

dla najlepszych premie uznaniowe

dofinansowanie szkoleń i kursów

kafeteria MyBenefit

Termin składania dokumentów

 • Do 23 czerwca 2023 r.

Formularz rekrutacyjny

edit-name

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY 
sporządzona na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum e-Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
Kontakt z Administratorem pod adresem wskazanym powyżej oraz pod adresem email biuro [at] cez.gov.pl

Inspektor ochrony danych
Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych, mogą się Państwo z nim kontaktować pod adresem wskazanym powyżej lub mailowo na adresy iod [at] cez.gov.pl lub biuro [at] cez.gov.pl

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) na podstawie obowiązku prawnego administratora o którym mowa w Kodeksie pracy., natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Centrum e-Zdrowia będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Odwołanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
Do przetwarzania danych osobowych upoważnia nas art. 221 Kodeksu pracy  

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy przez okres naboru na wolne stanowisko, a następnie przez 3 miesiące, w związku z możliwością nawiązania współpracy w przypadku niepodjęcia stałej współpracy z osobą wyłonioną w naborze albo przez okres zatrudnienia i dalej zgodnie z przepisami o archiwizacji – w przypadku nawiązania a Panią/Panem stosunku pracy.  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą
Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO mają Państwo :
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221. Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Klauzula nie uwzględnia przekazywania danych do państwo trzecich oraz przetwarzania związanego ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. w rozumieniu art. 22 RODO 
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są również

 • w postaci elektronicznej:

za pośrednictwem poczty elektronicznej:
rekrutacje [at] cez.gov.pl,

za pośrednictwem
Skrzynki Podawczej ePUAP

za pośrednictwem portalu nofluffjobs.com/pl