Praca - Centrum e-Zdrowia

OFERTY PRACY

 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:520

  Od Młodszego do Głównego specjalisty

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  • Prowadzenie prac związanych z realizacją i rozliczaniem umów w Wydziale we współpracy z osobami merytorycznie wskazanymi w umowach do ich realizacji zgodnie z obowiązującą procedurą;
  • Opisywanie faktur zgodnie z ustaloną w Wydziale metodologią podziału kosztów oraz zgodnie z wewnętrznymi aktami prawnymi;
  • Tworzenie i aktualizacje dokumentacji na potrzeby Wydziału;
  • Zwalnianie zabezpieczeń należytego wykonania umów i prowadzenie stosownego rejestru na potrzeby Wydziału;
  • Sporządzanie wkładu do odpowiednich planów finansowych Centrum w zakresie zadań związanych z realizacja projektów prowadzonych przez Centrum e-Zdrowie;
  • Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi, weryfikacja i monitorowanie zgodności realizacji zadań z podpisaną umową wykonawczą w zakresie spraw finansowych;
  • Tworzenie i aktualizacja harmonogramów płatności i prognoz wydatków.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie budżetowania i rozliczania wydatków w sektorze publicznym/ rozliczania umów i projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Główny specjalista wyższe 5
  Starszy specjalista wyższe 3
  Starszy specjalista średnie 5
  Specjalista wyższe 2
  Specjalista średnie 4
  Młodszy specjalista średnie 1

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętność analitycznego myślenia i pracy koncepcyjnej;
  • Umiejętność pracy zadaniowej i nastawienie na osiąganie celów;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych, z krótkimi terminami realizacji zadań;
  • Znajomość zagadnień związanych z projektami realizowanymi w zakresie ochrony zdrowia.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej),
  • umowy o pracę,
  • elastyczną ofertę benefitów,
  • pakiety medyczne,
  • ubezpieczenia grupowe,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • dla najlepszych premie uznaniowe.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem LinkedIn,

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45; +48501369315.

  Termin składania dokumentów: do 24 września 2020 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.OP.WRPU.40.2020

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:519

  Analityk Systemowy

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  • Zbieranie, specyfikacja i tworzenie dokumentacji z wymaganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi dla systemu e-Zdrowie (P1);
  • Opracowywania założeń i identyfikowania ograniczeń systemowych w kontekście wdrażanych e-usług w ramach systemu e-Zdrowia (P1); 
  • Utrzymywanie modelu procesów biznesowych odpowiadających elektronicznym usługom które zostały lub będą wdrażane w ramach systemu e-Zdrowia (P1);
  • Zapewnienie spójności procesów analizy i projektowania;
  • Zapewnienie korelacji procesów biznesowych systemu e-Zdrowia (P1) z procesami biznesowymi pozostałych systemów współpracujących z systemem e-Zdrowia (P1), w obszarze wzajemnej komunikacji;
  • Przygotowywanie analiz i innych dokumentów projektowych;
  • Bieżąca współpraca z zespołem wytwórczym w tym analitykami i architektami w tym udział w spotkaniach zespołów projektowych wynikających z metodyki prowadzenia projektu;
  • Bieżąca współpraca z interesariuszami Projektu e-Zdrowia (P1) w tym właścicielem biznesowym.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Minimum 5 letnie doświadczenia w modelowaniu i inżynierii procesów biznesowych oraz specyfikacji wymagań dla systemów informatycznych z wykorzystaniem UML i BPMN;
  • Minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie opracowywania modelu danych (zakresu gromadzonych i przetwarzanych danych) wraz z modelem przepływu danych pomiędzy systemami;
  • Znajomość relacyjnych baz danych SQL;
  • Znajomość architektury opartej o SOA;
  • Doświadczenie w realizacji projektów IT w oparciu o metodykę zwinną (Agile);
  • Doświadczenie w pracy z narzędziami wspomagającymi testy: SoapUI;
  • Znajomość narzędzi: Enterprise Architekt, JIRA.

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Umiejętność sporządzania analiz w programie MS Excel;
  • Umiejętność kreatywnego myślenia oraz chęć rozwoju zawodowego;
  • Umiejętności analitycznego myślenia;
  • Doświadczenie w pracy z systemami ochrony zdrowia oraz znajomości semantyki w tym obszarze.
  • Umiejętności w zakresie znajomości COSMIC.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej),
  • umowy o pracę,
  • elastyczną ofertę benefitów,
  • pakiety medyczne,
  • ubezpieczenia grupowe,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • dla najlepszych premie uznaniowe

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem Linkedin

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45; +48501369315.

  Termin składania dokumentów: do 24 września 2020 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.OP.WR.39.2020

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:518

  Kierownik Projektu

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  • Planowanie, delegowanie, monitorowanie oraz raportowanie wszystkich produktów i etapów realizacji projektu;
  • Współpraca z wewnętrznymi Wydziałami w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów;
  • Odpowiedzialność za zarządzenie komunikacją, konfiguracją, ryzykiem i jakością w projekcie.;
  • Organizacja i koordynacja prac ludzi i zespołów w projekcie i organizacji;
  • Motywowanie zespołu;
  • Nadzór oraz aktywny udział w pracach nad dokumentacją projektową: zarządczą, finansową i techniczną;
  • Czynny udział w spotkaniach analitycznych, podejmowanie ustaleń, negocjowanie rozwiązań;
  • Utrzymanie zgodności z przyjętymi w organizacji standardami.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe i co najmniej 7 lat doświadczenia na podobnym stanowisku;
  • Znajomość metodyk zarządzania projektami PRINCE2, SCRUM, AgilePM;
  • Orientację w technologiach IT w jak największym zakresie;
  • Umiejętność analizy i oceny dokumentów technicznych opisujących analizę, koncepcję i architekturę rozwiązania IT;
  • Znajomość narzędzi wspierających zarządzanie projektami w szczególności współpracę zespołów projektowych;
  • Podstawową znajomość zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi i projektami dofinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej;
  • Umiejętność analizy i oceny dokumentów formalnych postępowania zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, umów, instrukcji i procedur;
  • Znajomość narzędzi pakietu Microsoft Office, w tym Project i Visio;
  • Znajomość zasad i technik pracy zespołowej, prowadzenia spotkań i warsztatów;
  • Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne;
  • Samodzielność w wykonywaniu zadań;
  • Dobrą organizację pracy.

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Znajomość procesów, systemów informacji w ochronie zdrowia;
  • Znajomość przepisów prawa dotyczące systemu ochrony zdrowia w Polsce;
  • Doświadczenie w zakresie realizacji projektów informatycznych w ochronie zdrowia;
  • Doświadczenie w analizie biznesowej, zbieraniu i specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, opracowywaniu założeń systemowych;
  • Doświadczenie w zarządzaniu zespołami specjalistów: analityków, architektów;
  • Doświadczenie w realizacji projektów, w których wytwarzanie oprogramowania odbywało się w oparciu o metodykę zwinną (Agile);
  • Doświadczenie w posługiwaniu się narzędziem do zarządzania projektami Jira;
  • Komunikatywną znajomość języka angielskiego;
  • Umiejętność pracy pod presją czasu;
  • Cechy takie jak: sumienność i zaangażowanie;

  Oferujemy Ci:

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej),
  • umowy o pracę,
  • elastyczną ofertę benefitów,
  • pakiety medyczne,
  • ubezpieczenia grupowe,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • dla najlepszych premie uznaniowe

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem Linkedin

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45; +48501369315.

  Termin składania dokumentów: do 23 września 2020 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.OP.WP.38.2020

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:1

  Praktyki

  Liczba etatów: 1

  Centrum e-Zdrowia przyjmuje na praktyki studentów oraz absolwentów studiów wyższych.

  Procedura:

  • absolwent lub uczelnia kieruje do Centrum e-Zdrowia wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • zgłoszenie zostaje przekazane do Dyrektora Centrum e-Zdrowia, który podejmuje decyzję w sprawie możliwości odbycia praktyki,
  • po pozytywnej decyzji Dyrektora na realizację praktyki pomiędzy Centrum e-Zdrowia a uczelnią lub absolwentem zawierana jest umowa, określająca m.in. prawa i obowiązki stron oraz czas trwania praktyki.

  Zasady praktyk studenckich:

  • praktyki są bezpłatne,
  • praktyki organizowane są w ciągu całego roku,
  • Centrum zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów do odbycia praktyki,
  • czas trwania praktyk nie może przekroczyć 3 miesięcy,
  • tygodniowy wymiar czasu praktyk nie może być wyższy niż 40 godzin,
  • Centrum zobowiązuje się do zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • praktykant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Centrum,
  • głównym celem praktyk jest zapoznanie studentów/absolwentów ze specyfiką pracy w Centrum e-Zdrowia,
  • umowa o praktykę może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie,
  • Centrum wydaje studentowi na jego wniosek zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  Miejsce składania dokumentów:

  Wniosek i inne dokumenty należy przesyłać na adres kadry@csioz.gov.pl

  lub na adres siedziby Centrum:
  ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 597-09-45

  Wniosek o odbycie praktyk można także składać za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127 poz. 1052). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Aplikuj