Szkolenia z SMK - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Szkolenia z SMK

O projekcie

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) jest systemem teleinformatycznym wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

Został on uruchomiony na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (wraz z jej późniejszą zmianą ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r.).

Udostępnienie systemu nastąpiło zgodnie z regulacjami prawnymi w trzech etapach: 1 maja 2016 r. dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów, a 1 maja 2017 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz w dniu 21 marca 2017 r. dla innych zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

SMK wprowadziło zmianę związaną z przejściem z papierowej do elektronicznej formuły ewidencji procesu kształcenia kadr medycznych.

Gromadzone w SMK informacje umożliwiają podmiotom zaangażowanym w proces kształcenia podyplomowego kadr medycznych skuteczną organizację, planowanie i monitorowanie tego procesu, prowadzenie analiz dotyczących zapotrzebowania w zakresie kadr medycznych w systemie ochrony zdrowia oraz ocenę jakości i skuteczności kształcenia.

Celem systemu jest także usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów pracowników medycznych z uwzględnieniem wieku, posiadanej specjalizacji, ukończonych kursach.  Wdrożenie SMK to kluczowy element informatyzacji procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

W ramach SMK przetwarzane są dane dotyczące:

 • lekarzy i lekarzy dentystów,
 • farmaceutów,
 • pielęgniarek i położnych,
 • diagnostów laboratoryjnych,
 • innych zawodów mających zastosowanie  w ochronie zdrowia.

Dzięki wprowadzeniu SMK użytkownicy zyskali szereg istotnych funkcjonalności:

Pracownicy medyczni:

 • wnioskowanie o Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK),
 • wnioskowanie o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego lub kursów (specjalistycznych, kwalifikacyjnych),
 • wnioskowanie na kursy szkolące odbywane w ramach specjalizacji,
 • ewidencjonowanie procesu szkolenia odpowiednio w Elektronicznej Karcie  Specjalizacji lub w Elektronicznej Karcie Kształcenia,
 • wnioskowanie o przystąpienie do egzaminów przeprowadzanych na zakończenie procesu szkolenia specjalizacyjnego.

Jednostki szkolące:

 • wnioskowanie o udzielenie akredytacji na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie lub prowadzenie stażu,
 • tworzenia w systemie w postaci elektronicznej planów kształcenia.

Urzędy wojewódzkie, MON, MSW:

 • procedowanie wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
 • ogłaszanie miejsc szkoleniowych do odbywania specjalizacji,
 • zgłaszanie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe w ramach rezydentur,
 • kierowanie kadr medycznych do rozpoczęcia specjalizacji,
 • weryfikacji elektronicznej dokumentacji odbytego szkolenia specjalizacyjnego.

CMKP:

 • obsługa procesu akredytacji jednostek szkolących,
 • obsługa szkoleń i kursów w ramach specjalizacji.

CEM, CKPPiP:

 • obsługa procesu egzaminacyjnego,
 • tworzenie programów kształcenia,
 • weryfikacja i publikacja harmonogramów.

Kierownik specjalizacji:

 • planowanie w Elektronicznej Karcie Specjalizacji rocznego planu szkolenia,
 • potwierdzanie w Elektronicznej Karcie Specjalizacji odbytych procedur, kursów i staży kierunkowych, w ramach nadzoru nad przebiegiem szkolenia specjalizacyjnego,
 • potwierdzenie zakończenia specjalizacji.

System dostępny jest pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie: 19 239 oraz mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl.

Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.