Klasyfikacje - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

KLASYFIKACJE

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych - ICD-10

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - ICD-10

Centrum e-Zdrowia udostępnia na platformie P2 w Rejestrze Systemów Kodowania przetłumaczoną na język polski wersję Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Tłumaczenia dokonano zgodnie z umową nr TR/10/017-019 ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) o Udzielenie Praw do Tłumaczenia i Publikacji. W roku 2018 WHO planuje opublikować rewizję 11 przedmiotowej klasyfikacji.

W związku z informacją Światowej Organizacji Zdrowia o wprowadzeniu zmian w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych - ICD-10, odnośnie kodowania choroby COVID-19, zostały wprowadzone zmiany zgodnie z zaleceniami WHO.

W Tomie III Indeks alfabetycznych chorób i rodzajów urazów zostały wprowadzone zmiany w formie komentarza. Uzupełnienia znajdują się na stronach: 42, 44, 57, 124, 411.

Link do pobrania klasyfikacji: https://rsk.ezdrowie.gov.pl/_layouts/15/rsk/default.aspx

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia - ICF

International Classification of Functioning, Disability and Health - IC

Centrum e-Zdrowia udostępnia na platformie P2 w Rejestrze Systemów Kodowania przetłumaczoną na język polski wersję klasyfikacji ICF, zgodnie z umową nr TR/09/091 ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) o Udzielenie Praw do Tłumaczenia i Publikacji. CeZ prowadzi od kliku lat prace dotyczące wdrożenia klasyfikacji ICF w system ochrony zdrowia w Polsce.

CeZ informuje, że WHO Biuro w Polsce, otrzymało do zaakceptowania i przyjęło polskie tłumaczenie kwestionariusza WHO DAS 2.0. Poniżej zamieszczamy wyłącznie w celach informacyjnych plik zawierający kwestionariusz.

Link do pobrania klasyfikacji: https://rsk.ezdrowie.gov.pl/_layouts/15/rsk/default.aspx

Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej – ICNP®

International Classification for Nursing Practice - ICNP®

Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® jest międzynarodowym standardem dla terminologii pielęgniarstwa i integralną częścią globalnej infrastruktury informacyjnej opieki zdrowotnej, praktyki i polityki zdrowotnej, a której celem jest poprawa opieki zdrowotnej na całym świecie.

ICNP® to narzędzie, które ułatwia pokazanie pracy pielęgniarek, wspiera badania dla pielęgniarskiej praktyki na całym świecie, i usprawnia porównanie pielęgniarstwo na poziomie międzynarodowym. Dane oparte na wiedzy pielęgniarskiej pomogą poprawić decyzje w zakresie: działań pielęgniarek, opieki zdrowotnej, zarządzania zasobami i opieki pielęgniarskiej oraz polityki zdrowotnej oraz rozwoju pielęgniarstwa. (ICN, 2009).

W Polsce programy pilotażowe związane z wykorzystaniem Klasyfikacji prowadzi Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju ICNP® przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Klasyfikacja udostępniana jest przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek - International Council of Nurses z siedzibą w Szwajcarii (bezpośredni link do zakładki umożliwiającej pobranie ICNP®). Każde wykorzystanie ICNP® musi zostać zgłoszone bezpośrednio ICN.

W  Departamencie Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia realizowany jest Projekt „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, finansowany z EFS w perspektywie 2014 –2020. W ramach Projektu realizowany jest Pilotaż, którego celem jest stworzenie, w wybranych podmiotach leczniczych, warunków do praktycznego wdrożenia i wykorzystania Słownika ICNP®. Pilotaż umożliwi weryfikację możliwości wykorzystania słownika ICNP® w prowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych.

Kroki, które należy wykonać w celu pobrania klasyfikacji są następujące:

 1. Wejść na stronę informacyjną.
 2. W przypadku pobierania klasyfikacji na użytek własny placówki oraz zgodnie z opisem tzw. „non-commercial use” należy wypełnić formularz online, w którym pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdką. Formularz wypełnić należy w języku angielskim.
 3. Po poprawnym uzupełnieniu pól nastąpi przeniesienie do strony, na której można wybrać katalogi z klasyfikacją. Pliki udostępnione są w formacie Ms Excel.
 4. Jeśli potrzebny jest plik w innym formacie należy napisać bezpośrednio do ICN np. na adres icnp@icn.ch, które na prośbę udostępnia pliki w postaci ClaML i OWL.
 5. W przypadku wykorzystania ICNP® w celu komercyjnym, tzn. aby wykorzystać ją w oprogramowaniu, które następnie zostanie sprzedane, konieczne jest wykupienie odpowiedniej licencji bezpośrednio w ICN Należy skontaktować się z Panią Amy Amherdt pisząc na adres icnp@icn.ch.

SNOMED CT –  Systematized Nomenclature Of Medicine - Clinical Terms

SNOMED CT jest systemem terminologii klinicznej przeznaczonym do opisywania danych pacjenta dla celów klinicznych. Jest utrzymywany i dystrybuowany przez IHTSDO - Międzynarodową Organizację ds. Rozwoju Standardów Terminologii Medycznej (International Health Terminology Standards Development Organisation).
CeZ jest od grudnia 2011 r. członkiem przedmiotowej organizacji.

SNOMED CT jest wielonarodowym i wielojęzycznym systemem nazewnictwa, który może być tłumaczony na różne języki i dialekty. SNOMED CT posiada także systemy tłumaczenia (cross-maps) na inne systemy nazewnictwa: ICD-9-CM, ICD-10, ICD-O-3, ICD-10-AM, LOINC i OPC-4. Spełnia on także wymagania ANSI, DICOM, HL7 i standardy ISO.

W CeZ została powołana Rada SNOMED, jako organ doradczy Dyrektora, której głównym celem działania jest opracowanie rekomendacji w zakresie wdrażania SNOMED CT w Polsce.

Zalety klasyfikacji SNOMED

 • Odzwierciedla informacje kliniczne na poziomie szczegółowości niezbędnym do świadczenia opieki zdrowotnej;
 • Poprzez udostępnianie danych prawdziwie medycznych może zmniejszyć konieczność powtarzania elementów historii zdrowia przy każdym nowym spotkaniu
  z pracownikami służby zdrowia;
 • Informacje mogą być zapisywane przez różne osoby w różnych miejscach
  i połączone w prostą informację w EDM pacjenta;
 • Zastosowanie wspólnej terminologii zmniejsza możliwość różnej interpretacji informacji;
 • EDM z użyciem systemu redukuje błędy i może przyczynić się do zapewnienia kompletności w dokumentowaniu wszystkich istotnych danych;
 • Informacja standaryzowana z użyciem SNOMED CT ułatwia analizę danych, poprawę jakości opieki, działania na rzecz efektywności kosztowej opieki, a także badania
  i ustalanie przyszłych wytycznych klinicznych;
 • Terminologia kliniczna pozwala świadczeniodawcom identyfikować chorych według określonych kodowanych informacji oraz bardziej efektywnie zarządzać badaniami przesiewowymi, leczeniem i dalszą obserwacją.

Możliwe zastosowanie SNOMED

 • EDM;
 • e-recepty i e-skierowania;
 • katalogi usług klinicznych, np. w odniesieniu do procedur diagnostyki obrazowej;
 • bazy wiedzy medycznej wykorzystywane w systemach wspomagania decyzji klinicznych;
 • zdalny monitoring OIT;
 • przesyłanie wyników z laboratorium;
 • karty SOR;
 • rejestrowanie nowotworów;
 • bazy danych genetycznych.

Porównanie SNOMED z ICD

 • SNOMED CT jest systemem terminologii klinicznej przeznaczonym do opisywania danych pacjenta dla celów klinicznych;
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób (ICD) jest systemem klasyfikacji statystycznych do przypisania kodów dotyczących rozpoznań i procedur w celu wytworzenia zakodowanych danych do analizy statystycznej, epidemiologii, zwrotu kosztów i alokacji zasobów;
 • oba systemy wykorzystują standardowe definicje i tworzą wspólny język używany
  w ramach EDM;
 • SNOMED CT umożliwia wprowadzanie informacji do EDM w trakcie opieki nad pacjentem, a ICD ułatwia wyszukiwanie informacji dla innych celów (wtórnych);
 • SNOMED CT jest utrzymywany i dystrybuowany przez IHTSDO, międzynarodową organizację non-profit, z siedzibą w Kopenhadze. Zastosowanie SNOMED CT w systemach OZ wymaga licencji. Istnieją dwa modele:

  • w jednym, SNOMED CT może być pozyskany przez krajowe członkostwo w IHTSDO (opłata według PKB),
  • w drugim, może być stosowany przez licencję dla firmy (opłata zależy od liczby użytkowników końcowych);

 • do badań naukowych w zakresie informatyki medycznej, demonstracji lub w celu oceny SNOMED CT można swobodnie pobrać i używać. SNOMED CT w formie tabel jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników systemu UMLS, którzy podpisali umowę. Są dostępne liczne przeglądarki online i offline.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.snomed.org/

ATC - klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna

Anatomic-Therapeutic-Chemical; ATC Classification

ATC to system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. System dzieli leki na grupy, w zależności od miejsca ich działania oraz charakterystyki terapeutycznej i chemicznej. Klasyfikację kontroluje Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) w Norwegii podlegający pod Światową Organizację Zdrowia (WHO). Klasyfikacja ATC oraz określona dawka dobowa DDD są rekomendowane przez WHO jako jednostki pomiaru, do wykorzystywania w badaniach nad zużyciem leków.

Link do bezpłatnej wersji angielskiej: http://www.whocc.no/atc_ddd_index/ 

LOINC – nazwy i kody logicznych identyfikatorów obserwacji

Logical Observation Identifiers Names and Codes

LOINC jest bazą danych, która udostępnia uniwersalny system kodowania dla raportowania obserwacji medycznych. Dla każdej obserwacji baza danych zawiera kod, długą nazwę formalną, krótką 30-znakową nazwę oraz synonimy. Klasyfikacja w swoim kodowaniu łączy nie tylko typ ale również określa inne wymiary (np. miejsce powstania dokumentacji, autora itp.).

Klasyfikacja składa się z identyfikatorów terminów medycznych związanych z elektroniczną dokumentacją zdrowotną (EHR). LOINC jest podzielony na dwie główne części:

 • LOINC laboratoryjny
 • LOINC kliniczny (zwierający ontologię dokumentów – definiującą typy dokumentów i raportów klinicznych)

LOINC służy do kodowania typu dokumentu w HL7 CDA oraz jest słownikiem rekomendowanym do wykorzystania w celu identyfikowania typów dokumentacji medycznej.

Kody LOINC można pobrać bezpłatnie ze strony: https://loinc.org/downloads 

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.